ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДНИХ СИГНАЛІВ У СИСТЕМАХ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

О. М. Петренко, С. В. Клименко, В. Б. Мазуренко, Ю. М. Селіванов, Д. С. Астахов

Анотація


Бурхливий розвиток інформаційних та телекомунікаційних систем вимагає вирішення актуальних проблем забезпечення кібербезпеки таких систем. Одним із напрямків вирішення зазначених проблем є використанням складних широкосмугових сигналів. Використання таких  сигналів забезпечує підвищення завадостійкості систем, але є недостатньо дослідженим. Зокрема, залишаються питання щодо формування складних сигналів за допомогою модуляції сигналів з використанням розширюючих функцій, в якості яких використовуються двійкові кодові послідовності.   Метою статті є аналіз властивостей та вибір складних широкосмугових сигналів при їх використанні в інформаційних та телекомунікаційних системах. У роботі розглянуто алгоритми побудови лінійних рекурентних послідовностей максимальної довжини. Суттєвою перевагою використання лінійних рекурентних послідовностей є можливість їх апаратної реалізації за допомогою багаторозрядних регістрів зсуву. Проаналізовано необхідні та достатні умови отримання лінійних рекурентних послідовностей максимальної довжини у вигляді М-послідовностей. Показано, що неприводимість характеристичного багаточлена є необхідною, але не достатньою умовою побудови М-послідовності. Отримано також, що необхідною і достатньою умовою існування М-послідовності є примітивність характеристичного багаточлена. Наведено приклади примітивних багаточленів для різних значень ступеню багаточленів та основні структурні властивості М-послідовностей, які дозволяють використовувати їх при вирішенні задач інформаційної безпеки. Стаття містить довідкову інформацію, яка буде корисною для спеціалістів, які працюють у галузі інформаційної безпеки, а також для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 125 – Кібербезпека.


Ключові слова


захист інформації; складні сигнали; лінійні рекурентні послідовності; м-послідовності; алгоритми побудови

Повний текст:

PDF

Посилання


Информационные технологии в радиотехнических системах: учебное пособие / В. А. Васин, И. Б. Власов, Ю. М. Егоров и др.; под ред. И. Б. Федорова. Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э Баумана. 2003. 672 с.

Дядюнов Н.Г. Ортогональные и квазиортогональные сигналы / Н. Г. Дядюнов, А. И. Сенин. Москва: Связь. 1977.

Радиоэлектронные системы: основы построения и теория: справочник / Я. Д. Ширман, Ю. П. Лосев, Н. Н. Минервин и др.; под ред. Я. Д. Ширмана. Москва: ЗАО «Маквис». 1998.

Теоретические основы защиты информации: учебник / В. П. Бабак, А. А. Ключников; НАН Украины, Ин-т проблем безопасности АЭС. Чернобыль (Киев. обл.): Ин-т проблем безопасности АЭС. 2012. 776 с. ISBN978–966–02–6042–9.

Захист інформації в телекомунікаційних системах: навч. посіб. / Г. Ф. Конахович, В. П. Климчук, С. М. Паук та ін. 2009. 380 c.

Питерсон У. Коды, исправляющие ошибки: Пер. с англ. / Под ред. Р.Л. Добрушина и С.И. Самойленко / У. Питерсон, Э. Уэлдон. Москва: Мир. 1976.

Широкосмугові сигнали в системах технічного захисту інформації: Лабораторний практикум. Частина 1 : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньо-науковою програмою «Системи технічного захисту інформації» за спеціальністю 125 «Кібербезпека» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: С. М. Кущ, Д. О. Прогонов, В. П. Смирнов. Електронні текстові дані (1 файл: 1,43 Мбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2019. 66 с.

Горбенко І., Семенко Є., Замула О. Methods and means of synthesis and generation of signals – physical carriers of data in modern information and communication systems // Radiotekhnika, 3(202). 2020. С. 87–98. DOI: https://doi.org/10.30837/rt.2020.3.202.09

Горбенко І. Д., Замула О. А., Хо Чі Ли Оптимізація пошуку дискретних складних сигналів з необхідними властивостями для застосування у сучасних інформаційно–комунікаційних системах // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАНУ. 2019. Вип. 19. 160 с.

Письмак Д. О., Клименко С. В., Малайчук В.П. Перешкодостійке кодування повідомлення електронного підпису // Актуальні проблеми та інформаційних технологій автоматизації. Дніпро: ДНУ. – Зб. наук.праць. Том 21. 2017. С. 123–131.

Klymenko S., Poliakov H., Petrenko O. Сlient–server system for secure private messages exchange using public key cryptography // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: компью¬терные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. Сб. науч. тр. Вып. №101. Дніпро: ГВУЗ ПГАСА. 2017. С. 172–177.

Шумоподобные сигналы в системах передачи информации / В.Б. Пестряков, В.П. Афанасьев, В.Л. Гурвиц и др.; под ред.

В.Б. Пестрякова. Москва: Сов. Радио. 1973.

Сарвате Д.В., Персли М. В. Взаимно–корреляционные свойства псевдослучайных и родственных последовательностей // ТИИЭР. 1980. Т. 68. № 5. С. 59–90.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/432115

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Контактна інформація:

Байбуз Олег Григорович - відповідальний редактор 

Тел: (056) 766-49-52

Mail: olegbaybuz68@gmail.com

Україна, 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

National Library of Ukraine Vernadsky

Google Scholar

Open Academic Journals Index

Bielefeld Academic Search Engine

Open Archives

  Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development