Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Перелік супровідних документів

1) рукопис статті українською або російською або англійською мовою (об’ємом 6 – 12 сторінок), викладений відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003р., який має такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку;

2) відомості про авторів статті;

3) рецензія провідного фахівця.


Вимоги до оформлення статті

Текст статті повинен містити всі елементи, передбачені вимогами ВАК України (Постановка проблеми; Аналіз публікацій з теми дослідження; Формулювання цілей статті; Основна частина; Висновки і перспективи подальших досліджень).

1. Положення бумаги - лист А5, орієнтація книжна.

2. Поля: ліве - 2 см; праве - 2 см; верхнє - 1.8 см ; нижнє - 2.5 см ;

3. Відступи від колонтитулів: верхній - 1.27 см, нижній 2.0 см

4. Шрифт - Times New Roman, звичайний

5. Міжрядковий інтервал - одинарный

6. Перший абзац(УДК): вирівнювання по лівому краю, 10 пт, жирний, інтервал після абзацу 6 пт

7. Другий абзац (ПІБ: ініціали, прізвище, співавтори через “,”): вирівнювання по центру, 11 пт, інтервал після абзацу 6 пт

8. Третій абзац(Назва організації): вирівнювання по центру, 10 пт, курсив, інтервал після абзацу 6 пт

9. Четвертий абзац(Назва статті): вирівнювання по центру, 12пт, жирний, прописні літери, відступ знизу 6 пт

10. П'ятий абзац (Анотація): вирівнювання по ширині, 9пт, жирний, відступ першої строки 0.5 см, інтервал після абзацу 3 пт

11. Шостий абзац (ключові слова): вирівнювання по ширині, 9пт, курсив, відступ першої строки 0.5 см, інтервал після абзацу 6 пт. Перед ключовими словами фраза «Ключові слова:» - 9пт, жирний.

12. Анотація і ключові слова обов'язкові на трьох мовах: укр., рус., англ. У разі, якщо стаття написана не англійською мовою, англомовна анотація повинна бути за об'ємом не менше 1800 символів. Якщо стаття написана не українською мовою, об'єм україномовної анотації - не менше 1800 символів.

13. Текст статті: вирівнювання по ширині, 10 пт, відступ першої строки 0.5 см; назви розділів (відповідно до вимог ВАК, наприклад ціль статті і постановкка задачі) 10 пт, жирний.

14. Внизу першої сторінки обов'язковий копірайт - два останніх рядки першої колонки першого листа: перший рядок - 20 символів “_”, вирівнювання по лівому краю; другий рядок - перший символ “©”, пробіл, прізвище , ініціали, (співавтори через “,”), “,” , рік - всі чотири цифри.

15. Бібліографічні посилання (оформлюються згідно ДСТУ 8302:2015): назва розділу - 12 пт, жирний, інтервал перед абзацем 6пт, інтервал після абзацу 6пт; Посилання: нумерований список, відступ до тексту 0.5см; автори виділяются жирним; якщо вказуються сторінки з...по, то у якості дефісу використовувати “–”; якщо 2 и більше авторів, то список літератури оформлюється у вигляді:
1. Прізвище1 І.Б. Прізвище2 І.Б. Назва статті // Журнал. 1997. №4. С. 803–816.

16. Останній абзац має вигляд “Надійшла до редколегії ХХ.ХХ.ХХ”, вирівнювання по лівому краю, 10пт, курсив, інтервал перед абзацем 12 пт.

17. Формули набирати в MICROSOFT EQUATION 3.0. Стилі: Text, Function, Variable, Number - Times New Roman Cyr; L.C.Greek, U.C.Greek, Symbol - Symbol; Matrix/Vector - Times New Roman Cyr, bold; розміри: Full (звичайний) - 10 пт, Symbol (крупний символ) - 12 пт, Sub-Symbol (великий індекс)- 10 пт, Subscript/Superscript (малий індекс) - 7 пт;

18. Рисунки і фотографії в чорно-білому вигляді поміщати в форматі BMP. Обовязково надсилати додатково рисунки і фотографії в форматі BMP.

19. Підписи під рисунками 9пт, жирний, по центру, інтервал перед абзацем 3пт, інтервал після абзацу 3пт.

20. Таблиці - стиль звичайний, по центру; окремою строкою - “Таблиця Х.” - 9пт, курсив, вирівнювання по правому краю.

21. Використовувати лапки лише у вигляді «».

22. Не використовується тире у вигляді «-», слід використовувати довге тире.

23. Відомості про авторів подати окремим файлом в наступному вигляді (ОБОВ'ЯЗКОВО)

Перші абзаци статті (УДК (повністю), Автори, Назва, Анотація, ключові слова)

На кожного автора: ПІБ повністю, вчений ступінь, звання, посада, місце роботи з повною назвою організації, коло наукових інтересів контактні телефони, e-mail.


 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word (.doc).
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  5. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

 


Контактна інформація:

Байбуз Олег Григорович - відповідальний редактор 

Тел: (056) 766-49-52

Mail: olegbaybuz68@gmail.com

Україна, 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

National Library of Ukraine Vernadsky

Google Scholar

Open Academic Journals Index

Bielefeld Academic Search Engine

Open Archives

  Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development